Vedtægter

 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted:

Klubbens navn er Reersø Bådklub.

Dens hjemsted er Reersø Havn, Kalundborg Kommune.

§ 2. Klubbens formål:

Klubbens formål er at støtte og fremme søsporten.

§ 3.Medlemskab

af organisation:

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes vedtægter og bestemmelser.

§ 4. Optagelse af medlemmer:

Som aktivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, som er fyldt 18 år. Der eksisterer fremover kun aktivt medlemskab for seniorer.

Som aktivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver under 18 år. Optagelsen af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge.

 

§ 5. Kontingent:

 

Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingenter opkræves helårligt forud.

§ 6. Udmeldelse – eksklusion:

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 mdr., kan bestyrelsen, med mindst 8 dages skriftligt varsel, ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben – før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst flertallet af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra flertallet medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne – med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens love, jvf. § 15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts måned, indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance.

Det er muligt for medlemmer at afgive en stemme om indkommende forslag pr. brev. Vedkommende kan også stille ændringsforslag til indkomne forslag, men kun i forbindelse med afgivelse af en stemme.

§ 8. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

4.      Fastsættelse af kontingent.

5.      Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6.      Valg af bestyrelse.

7.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.      Valg af udvalg.

10.  Eventuelt.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse m.v.:

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 6, stk.7 og 8, § 15 og § 16, stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Referat af generalforsamlingen udsendes til medlemmerne umiddelbart efter bestyrelses konstituering.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 % stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 11. Bestyrelse valg:

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af: en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem og en juniorleder uden stemmeret.

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Formanden er på valg i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode således at der er 2 på valg ved alle ordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Ved formandens forfald, hvor denne ikke længere kan varetage sin funktion, træder næstformanden i dennes sted og forpligtes til snarest at indkalde ekstraordinære generalforsamling med punktet, valg af formand for resten af perioden.

Juniorlederen udpeges af bestyrelsen så betids, at han kan godkendes af den ordinære generalforsamling

§ 12. Konstituering – Tegningsret:

 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest på et bestyrelsesmøde inden 14 dage efter generalforsamlingen.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jvf. dog § 6, stk. 4.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§ 13. Regnskab:

Klubbens regnskabsår er fra 1/1 – 31/12.

Bestyrelsen skal inden 24. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jvf. § 8.

Revisorerne skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15: Vedtægtsændring:

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16. Klubbens opløsning:

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ delen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ delen af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes det skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal der er tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til søsportslige formål.

Vedtægts-

ændringer

Disse vedtægter er besluttet på den stiftende generalforsamling i 1977. Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger:

1. marts 1995 tilrettet efter DS-foreskrifter.

9. marts 1996 generalforsamling, ændret dato for afholdelse af generalforsamling og regnskabsår.

29. november 2008, ændret valg af bestyrelse og formand.

7. november 2012 generalforsamling, ændret dato for afholdelse af generalfor-

samling.

26. november 2019 Generalforsamlingen, ændret i vedtægterne.

13. november 2021 Generalforsamling ændret til kun aktivt medlemskab.

18. november 2023 Generalforsamlingen ændret i vedtægterne, med hensyn til formandsvalg og regnskabsår. Ændring af tidspunkt for generalforsamlingen.