Vedtægter

 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted:

Klubbens navn er Reersø Bådklub.

Dens hjemsted er Reersø Havn, Kalundborg
Kommune.

 

§ 2.

Klubbens
formål:

Klubbens formål er at støtte og fremme
søsporten.

 

 

§ 3.

Medlemskab

af organisation:

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er
undergivet dennes vedtægter og bestemmelser.

 

 

§ 4.

Optagelse af
medlemmer:

Som aktivt medlem af seniorafdelingen kan
bestyrelsen optage enhver, som er fyldt 18 år. Der eksisterer fremover kun
aktivt medlemskab for seniorer.

 

Som aktivt medlem i ungdomsafdelingen kan
bestyrelsen optage enhver under 18 år. Optagelsen af umyndige som medlemmer
af klubben kræver samtykke fra forældre/værge.

 

 

§ 5.

Kontingent:

 

Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad
gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingenter opkræves helårligt forud.

 

§ 6.

Udmeldelse –
eksklusion:

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker
skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende
medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra
udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

 

Når et medlem er i kontingentrestance
udover 3 mdr., kan bestyrelsen, med mindst 8 dages skriftligt varsel,
ekskludere vedkommende.

 

Ingen, der er udelukket på grund af
kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben – før vedkommende
har betalt sin gæld til klubben.

 

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et
medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning
herom kræver dog, at mindst flertallet af bestyrelsens medlemmer har stemt
for eksklusionen.

 

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer
sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan
kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære
generalforsamling.

 

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det
efter forslag fra flertallet medlemmer vedtages på en generalforsamling. I
alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før
generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne – med ret
til at forsvare sig. Spørgsmålet skal optages som et særskilt punkt på
dagsordenen.

 

Generalforsamlingens beslutning om
eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens love, jvf. §
15.

 

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til
generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny
generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning
om eksklusion.

 

§ 7.

Ordinær
generalforsamling

 

Generalforsamlingen har med de
indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i
alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i oktober / november
måned, indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne.

 

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes
forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i
dagsordenen.

 

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18
år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen
og som ikke er i kontingentrestance.

 

Det er muligt for medlemmer at afgive en
stemme om indkommende forslag pr. brev. Vedkommende kan også stille
ændringsforslag til indkomne forslag, men kun i forbindelse med afgivelse af
en stemme.

 

§ 8.

Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære
generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1.     
Valg af dirigent.

2.     
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.     
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det
forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

4.     
Fastsættelse af kontingent.

5.     
Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6.     
Valg af bestyrelse.

7.     
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8.     
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.     
Valg af udvalg.

10.  Eventuelt.

 

§ 9

Generalforsamlingens
ledelse m.v.:

Generalforsamlingen vælger sin dirigent,
der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes
ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 6, stk.7 og 8, § 15 og § 16, stk. 2.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1
stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle
afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres
i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang,
dirigenten bestemmer.

Referat af generalforsamlingen udsendes til
medlemmerne umiddelbart efter bestyrelses konstituering.

 

§ 10.

Ekstraordinær
generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til
enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 %
stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter,
at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne, der
ønskes behandlet.

 

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af
dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

 

§ 11.

Bestyrelse
valg:

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og
repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne
handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

 

Bestyrelsen består af: en formand, en
næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem og en
juniorleder uden stemmeret.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 2
medlemmer vælges lige år og 3 medlemmer vælges ulige år. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær

Juniorlederen udpeges af bestyrelsen så
betids, at han kan godkendes af den ordinære generalforsamling.

 

§ 12.

Konstituering –
Tegningsret:

 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest og
senest på et bestyrelsesmøde inden 14 dage efter generalforsamlingen.

 

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med
hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsgang.

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden
er til stede, jvf. dog § 6, stk. 4.

I formandens forfald indtræder
næstformanden i hans sted.

 

Over bestyrelsens forhandlinger føres en
protokol.

 

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske
dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I
alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller
løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

 

§ 13.

Regnskab:

Klubbens regnskabsår er fra 1/10 – 30/9.

 

Bestyrelsen skal inden 15. oktober afgive
driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til
revisorerne.

 

Driftsregnskab og status forelægges den
ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med
revisorernes påtegning.

 

Driftsregnskab og status bekendtgøres for
klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 14

Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges
for 1 år af gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jvf. § 8.

 

Revisorerne skal hvert år i oktober måned
gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har
til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 15:

Vedtægtsændring:

Forandringer af vedtægterne kan ske på
enhver generalforsamling, når mindst når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for forslaget.

 

 

§ 16.

Klubbens
opløsning:

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun
foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ delen
af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets
vedtagelse kræves, at mindst ¾ delen af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Opnås sådan flertal på en
generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte
stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til
stede.

 

På generalforsamlingen skal samtidig
træffes beslutning om, hvorledes det skal forholdes med klubbens formue,
herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal der er
tilstrækkeligt.

 

I tilfælde af klubbens opløsning, skal den
formue, der er i behold, anvendes til søsportslige formål.

 

Vedtægts-

ændringer

Disse vedtægter er besluttet på den
stiftende generalforsamling i 1977. Vedtægterne er herefter justeret på
følgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger:

1. marts 1995 tilrettet efter
DS-foreskrifter.

9. marts 1996 generalforsamling, ændret
dato for afholdelse af generalforsamling og regnskabsår.

29. november 2008, ændret valg af
bestyrelse og formand.

7. november 2012 generalforsamling, ændret
dato for afholdelse af generalfor-

samling.

26. november 2019 Generalforsamlingen,
ændret i vedtægterne.

13. november 2021 Generalforsamling ændret
til kun aktivt medlemskab.